Nhập số vận đơn gửi hàng vào ô dưới đây, mỗi số vận đơn được phân cách bằng một dấu phẩy(,) hoặc dấu cách hoặc trên các dòng khác nhau, và bạn có thể theo dõi tối đa 25 số vận đơn cùng một lúc